• Våra tjänster

Rådgivning och analys av kör- & vilotider

Vi kan hjälpa till med löpande analys av era förares kör- & vilotider.

Dessa finns angivna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006, artikel 10.2.
Bolaget ska enligt denna bestämmelse organisera arbetet så att föraren kan följa bestämmelserna
om färdskrivare enligt förordning (EEG) nr 3821/85 och kapitel II i förordning 561/2006.

Vidare ska bolaget informera förarna på lämpligt sätt, samt regelbundet kontrollera att
förordningarna 3821/85 och 561/2006, kapitel II, följs.

Säkerhetsrådgivare ADR

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare framgår av 11 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods (LFG). Där anges bland annat att den vars verksamhet omfattar transporter av farligt gods ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Detsamma gäller den som till någon annan lämnar farligt gods för transport. I 3 § LFG anges att med transport avses förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Vi har godkända säkerhetsrådgivare av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och hjälper er med aktuell lagstiftning.

Uthyrning av instruktörer

Har ni behov att hyra instruktör kontakta oss gärna för att hitta ett smidigt samarbete både för korta och längre uppdrag.

Snabbanslutning